Dni wolne od zajęć szkolnych
Dodane przez blawat dnia 11. September 2018 20:28

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ SZKOLNYCH

Pani Dyrektor Elżbieta Brzeska wydała ZARZĄDZENIE w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/19.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego i po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, ustalono dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019.

1. 15 kwietnia 2019 r. (egzamin ósmoklasisty)
2. 16 kwietnia 2019 r. (egzamin ósmoklasisty)
3. 17 kwietnia 2019 r. (egzamin ósmoklasisty)
4. 10 kwietnia 2019 r. (egzamin gimnazjalny)
5. 11 kwietnia 2019 r. (egzamin gimnazjalny)
6. 12 kwietnia 2019 r. (egzamin gimnazjalny)
7. 2 listopada 2018 r.
8. 2 maja 2019 r.


Podczas dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów, dlatego zobowiązuję wychowawców klas do rozeznania potrzeb i zebrania informacji od rodziców uczniów potrzebujących opieki oraz przekazania tych informacji dyrektorowi szkoły, nie później niż na 3 dni robocze przed danym dniem wolnym.

Zobowiązuje się rodziców uczniów potrzebujących opieki podczas dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych do przekazania tych informacji wychowawcy klasy, nie później niż na 3 dni robocze przed danym dniem wolnym, w sposób uzgodniony z wychowawcą.

Zobowiązuje się wychowawców klas do niezwłocznego zapoznania uczniów i rodziców z treścią niniejszego zarządzenia.