ZASADY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI
Dodane przez blawat dnia 20. November 2018 21:15

ZASADY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI


Od 21. listopada obowiązują nowe zasady usprawiedliwiania nieobecności.


1. W szkole funkcjonuje „KARTA USPRAWIEDLIWIEŃ NIEOBECNOŚCI UCZNIA NA ZAJĘCIACH DYDAKTYCZNYCH”, która zawiera: imię i nazwisko ucznia, wzory podpisów rodziców/opiekunów prawnych, termin nieobecności (od – do), przyczynę nieobecności, czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna, podpis wychowawcy. (załącznik nr 1.)

2. KARTA jest dokumentem szkolnym umożliwiającym kontrolę realizacji obowiązku szkolnego.

3. „KARTĘ” odbiera od wychowawcy rodzic, potwierdzając to podpisem. W przypadku zagubienia lub zniszczenia „KARTY” wychowawca wydaje nową.

4. Każdy uczeń zobowiązany jest do usprawiedliwienia swoich nieobecności w ciągu 14 dni od przyjścia do szkoły.

5. Rodzice usprawiedliwiają nieobecności swoich dzieci w formie pisemnej (karta usprawiedliwień), osobiście lub telefonicznie (z późniejszym wpisem do KARTY).

6. Do momentu wpisu do KARTY, nieobecność jest nieusprawiedliwiona.

7. Jeżeli uczeń jest chory i jego nieobecność zapowiada się na czas dłuższy niż siedem dni, rodzic/prawny opiekun ma obowiązek poinformowania o tym wychowawcy lub sekretariatu szkoły. Jeśli do takiego powiadomienia nie dojdzie, wychowawca zobowiązany jest do podjęcia działań mających na celu wyjaśnienie przyczyny tej nieobecności.

8. Wychowawca w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach (wyjazd rodzica, pobyt w szpitalu itp.) ma prawo przyjąć usprawiedliwienie po wyznaczonym terminie.

9. O przyjęciu i zaakceptowaniu usprawiedliwienia decyduje wychowawca klasy.

10. W przypadku braku współpracy z rodzicem/opiekunem prawnym w realizacji obowiązku szkolnego wychowawca klasy przekazuje informację do pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.

11. Dyrektor szkoły zawiadamia organ prowadzący szkołę, który na podstawie art. 120 § 2 Ustawy egzekucyjnej nakłada na rodzica grzywnę w kwocie 10 tysięcy złotych w celu przymuszenia do spełniania ciążącego na nim obowiązku.


ZASADY ZWALNIANIA UCZNIÓW Z LEKCJI1. Ucznia można zwolnić z lekcji w danym dniu na pisemną lub telefoniczną prośbę rodzica/opiekuna.

2. Zwolnienie musi zawierać: powód, godziny lekcyjne, z których uczeń ma być zwolniony oraz czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna.

3. Z poszczególnych lekcji w danym dniu ucznia może zwolnić:
• jego wychowawca,
• w przypadku nieobecności wychowawcy, nauczyciel przedmiotu, z którym uczeń ma lekcje lub dyrektor szkoły.
• nauczyciel-opiekun, w przypadku uczniów, którzy reprezentują szkołę w zawodach sportowych, olimpiadach, konkursach itp., o zwolnieniu ucznia należy powiadomić wychowawcę osobiście lub w formie informacji pisemnej umieszczonej na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim.

4. Wychowawca może nie wyrazić zgody na zwolnienie z zajęć, jeśli zdarzają się one zbyt często i z błahych powodów lub nie istnieje uzasadniona konieczność.

5. W przypadku zwolnienia ucznia korzystającego ze świetlicy i objętego dowozami autobusem szkolnym, rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany (osobiście lub pisemnie) poinformować opiekunów świetlicy.